Μεταφορά / Pickup

Οι ώρες είναι ενδεικτικές και γίνεται κάθε προσπάθεια τήρησης τους. Υπολογίστε μια απόκλιση +- 10 λεπτών από τις αναφερόμενες ώρες.